Avik Static City: London Mail: avik@static.com Mail: avik@infostatic.com Phone: 444-55566677